MNI PREMIUM S.A. (KRS 292045), w zw. z ustawą z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), po raz pierwszy wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki celem rozpoczęcia procedury obowiązkowej dematerializacji akcji.

Andrzej Piechocki
Prezes Zarządu