MNI PREMIUM S.A. (KRS 292045) po raz trzeci wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki celem rozpoczęcia procedury obowiązkowej dematerializacji akcji.