MNI PREMIUM S.A. (KRS 292045), po raz drugi wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki celem rozpoczęcia procedury obowiązkowej dematerializacji akcji.

Andrzej Piechocki
Prezes Zarządu